Nitro

This is Nitro with his new family: Brandon, Emily, Allison, and Louise